U bent hier

Algemene verkoopsvoorwaarden

Primaire tabs

Behoudens andersluidend schriftelijk beding is elk aanbod en elke (ook toekomstige) overeenkomst beheerst door huidige voorwaarden die er integrerend deel van uitmaken. Uiteraard doen huidige algemene voorwaarden niets af van de specifieke voorwaarden en bedingen in het aanbod of de overeenkomst. Een afwijking of wijziging van huidige voorwaarden kan slechts aan ons worden tegengeworpen indien wij er schriftelijk en uitdrukkelijk onze instemming mee hebben betuigd. De aankoopvoorwaarden van de klant kunnen niet tegen ons worden ingeroepen, zelfs niet wanneer zij niet uitdrukkelijk werden afgewezen.

Onze brochures, catalogi, prijsoffertes of bestekken zijn geheel vrijblijvend.

Vertraging in de levering of uitvoering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

De goederen met welk vervoermiddel ook verzonden, reizen steeds, al was dit franco, op risico en verantwoordelijkheid van de klant. De vervoer-of verzendkosten en invoerrechten komen ten laste en voor rekening van de klant tenzij anders bedongen.

Klachten moeten schriftelijk geschieden binnen de 7 dagen na ontvangst van het product. Na akkoord dienen de goederen ongeopend teruggezonden te worden binnen een termijn van 7 dagen. De klant betaalt alle kosten die hierdoor ontstaan.

Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, of elke buitengewone omstandigheid onafhankelijk van onze wil de onmogelijkheid verkeren om de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de leveringstermijn te verlengen of de overeenkomst te beëindigen, zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen lastens de klant, in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging van juridische toestand van die klant.

Klachten betreffende de niet-conformiteit of zichtbare gebreken van levering of van een gedeelte ervan moeten ons per aangetekend schrijven worden gemeld binnen de 7 dagen na levering en alleszins voor het gebruik, op straffe van niet-ontvankelijkheid van de klacht. Elke klacht omtrent verborgen gebreken dient schriftelijk te gebeuren binnen de 7 dagen nadat de bedoelde gebreken aan het licht zijn gekomen, op straffe van niet-ontvankelijkheid van de klacht. Noch onze aansprakelijkheid, noch kennis onzen hoofde van verborgen gebreken worden vermoed. Aanspraken wegens verborgen gebreken kunnen door de klant niet ingeroepen worden om zijn verbintenissen tot betaling uit te stellen of op te schorten. Onze waarborgverbintenis is persoonlijk tegenover de klant aangegaan. Indien dus de klant de geleverde aan derden overdraagt, kunnen deze derden zich niet rechtstreeks tegenover ons op de garantie beroepen. Onze verantwoordelijkheid tegenover de klant, om welke reden ook, is alleszins beperkt tot de directe en voorzienbare schade, met uitsluiting van elke schade inzake exploitatie of gebruik. Zij beloopt maximaal de door ons gefactureerde bedragen voor de levering of het gedeelte van de levering waarop de klacht betrekking heeft, te weten de verkoopprijs. De klant vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de uitgevoerde leveringen waardoor dit bedongen maximum zou worden overschreden. In geen geval strekt onze verantwoordelijkheid t.a.v. de klant zich verder uit, dan deze van onze leveranciers. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door derden.

Bij niet-nakoming door de klant van zijn verbintenissen voortspruitend uit deze overeenkomst met ons afgesloten, behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling, hetzij onze verbintenissen uit alle met de klant afgesloten overeenkomsten op te schorten, hetzij alle met de klant afgesloten overeenkomsten als van rechtswege ontbonden te zien voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte, hetzij de gedwongen uitvoering na te streven. Omdat de overeenkomst in dergelijk geval van rechtswege ontbonden zou zijn, volstaat het dat wij onze wil tot ontbinding uitdrukkelijk laten kennen door middel van een aangetekend schrijven aan de klant.

In geval van ontbinding van de overeenkomst(en) lastens de klant, zal deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 30% van de prijs van het gedeelte der overeenkomst dat niet kon worden uitgevoerd door de tussengekomen ontbinding, onverminderd het recht in onzen hoofde om grotere schade te bewijzen.

De geleverde goederen en werken blijven onze exclusieve eigendom tot op het ogenblik van de gehele betaling van de koopprijs en hun aanhorigheden.

Behalve in geval van andersluidend beding, zijn onze facturen contant betaalbaar. Er zal een achterstallige rente van 1% per maand aangerekend worden zonder splitsing, voor elke betaling die niet geschiedde op de vervaldag.

Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, behouden wij ons het recht voor om de klant als referentie te gebruiken.

Op deze factuur en de onderliggende overeenkomst is het Belgisch recht toepasselijk.

Alle geschillen die er betrekking op hebben behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van rechtbanken te Kortrijk.

Onze partners